เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. สินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อต่อเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินค่าสินค้า และ ได้แสดงหลักฐานการชำระเงินกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยช่องต่างต่างๆที่บริษัทได้แจ้งกับผู้ซื้อ

2. สินค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อระบุไว้ขั้นตอนการชำระเงิน (Checkout) โดยสินค้าจะถูกส่งถึงมือผู้ซื้อภายในเวลา ที่กำหนดไว้ใน "เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า" เว้นแต่ผู้ขายจะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

3. บริษัท จะแจ้งหมายเลขการส่งสินค้า (tracking number) ให้แก่ผู้ซื้อทางอีเมล์ บัญชีผู้ใช้ของผู้ซื้อ และ/หรือ ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามที่ผู้ซื้อได้แสดงร้องขอมาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ขายสามารถทำตามคำขอให้ได้

4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความล่าช้า และ/หรือ ความเสียหายใดๆ จากการขนส่ง อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทที่ทำหน้าที่ขนส่ง อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย

5.ผู้ซื้อจะต้องทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในใบเสร็จ และรายละเอียดที่อยู่ในการจัดส่งอย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย อันเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลผิดพลาด ไม่ครบถ้วน

การรับสินค้าและจัดส่งสินค้า

1. ส่งฟรีในเขตกรุงเทพ (1-3 วันทำการ)

2. ปริมณฑล-ต่างจังหวัด มีค่าจัดส่ง (2-4 วันทำการ)

 

Visitors: 182,204